Polityka prywatności WEILBURGER Graphics GmbH i Weilburger Grafik – Polska sp. z o.o

Polityka prywatności

Poniżej znajdują się nasze oświadczenia o ochronie prywatności firm Firman WEILBURGER Graphics GmbH i Weilburger Grafik-Polska Sp. Z o.o.

 

Polityka prywatności Weilburger Graphics GmbH

Witamy na naszej stronie internetowej weilburger-graphics.de. Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE (UE-RODO) oraz obowiązującymi nas krajowymi przepisami wykonawczymi. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi obszerne źródło informacji nt. przetwarzania Państwa danych osobowych przez WEILBURGER Graphics GmbH oraz przysługujących Państwu praw.

Danymi osobowymi są dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Są to w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, lecz także Państwa adres IP.

Z danymi anonimowymi mamy do czynienia, gdy w żaden sposób nie można powiązać ich z użytkownikiem.

 

Organ odpowiedzialny oraz Inspektor Ochrony Danych

WEILBURGER Graphics GmbH
Am Rosenbühl 5
91466 Gerhardshofen, Niemcy
Telefon + 49 9163 9992-0
Faks     + 49 9163 654

Dyrektor Generalny: Günter Hans Korbacher
Sąd rejestrowy: HRB 8017 Sąd Rejonowy Fürth/Bawaria

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: privacy[at]weilburger-graphics.de 

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Na początku chcielibyśmy poinformować Państwa o przysługujących Państwu prawach. Wynikają one z art. 15 - 22 UE RODO i obejmują:

• Prawo dostępu do danych (art. 15 UE RODO),
• Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 UE RODO),
• Prawo do sprostowania (art. 16 UE RODO),
• Prawo do przeniesienia danych (art. 20 UE RODO),
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 UE RODO),
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 UE RODO). Aby skorzystać z powyższych praw, należy zwrócić się do: privacy[at]weilburger-graphics.de.

Pod tym adresem udzielimy Państwu również odpowiedzi na wszelkie pytania dot. przetwarzania danych w naszej firmie. Przysługuje Państwu również prawo do zażalenia do organu nadzorującego ochronę danych.

 

Prawa do sprzeciwu

W związku z przysługującymi Państwu prawami do sprzeciwu, pragniemy przekazać następujące informacje: 
 

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo w każdej chwili prawo zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych, bez podania przyczyny. Dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy ich w tym celu przetwarzać. Sprzeciw jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi wymogami formalnymi, najlepiej przesłać go na adres: privacy[at]weilburger-graphics.de.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą Państwo w każdej zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; odnosi się to także do profilowania opartego o te przesłanki.

Nie będziemy wówczas przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie będzie konieczne i będzie wynikało z przesłanek przeważających w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód lub też gdy przetwarzanie służyć będzie dochodzeniu roszczeń, korzystaniu z praw lub obronie przed roszczeniami.  


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosujemy się do przepisów UE‑RODO, nowej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów o ochronie danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 UE-RODO.

Używamy Państwa danych do nawiązania kontaktów biznesowych, spełnienia zobowiązań wynikających z umów i przepisów prawa, realizacji umów, oferowania produktów i usług oraz pogłębiania kontaktów z klientami, co może obejmować także analizy marketingowe oraz marketing bezpośredni.

Państwa zgoda wymagana jest przepisami o ochronie danych. Informujemy Państwa wówczas o celach przetwarzania danych oraz przysługującym prawie do sprzeciwu. Jeśli zgoda miałaby dotyczyć przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie poinformujemy Państwa o tym w tekście zgody, art. 88 ust. 1 UE-RODO w związku z § 26 ust. 3 nowej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w myśl art. 9 ust. 1 UE-RODO ma miejsce tylko wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa i brak jest powodów, aby przypuszczać, że przeważają uzasadnione przesłanki do nieprzetwarzania Państwa danych, art. 88 ust. 1 UE-RODO w związku z § 26 ust. 3 nowej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych.


Przekazywanie osobom trzecim

Państwa dane będą przekazywane osobo trzecim wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa lub po uzyskaniu odpowiedniej zgody. W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie wiążących przepisów prawa (przekazanie organom zewnętrznym jak np. organy nadzoru lub ścigania).


Odbiorcy danych / Kategorie odbiorców

W zakresie działalności naszej firmy zapewniamy, że Państwa dane otrzymują tylko te osoby, które potrzebują ich do realizacji zobowiązań wynikających z umów i przepisów prawa. Dotyczy to także przekazywania Państwa danych do naszych oddziałów i firm spoza Europy.

W wielu przypadkach działy naszego przedsiębiorstwa korzystają w realizacji swoich zadań z zewnętrznych usługodawców. Ze wszystkimi zawarto wymagane umowy dot. ochrony danych. Do takich usługodawców należą firmy logistyczne i kurierskie, firmy weryfikujące wiarygodność, doradcy reklamowi i marketingowi, fotografowie, drukarnie, operatorzy przetwarzający dane, firmy telekomunikacyjne, dostawcy Internetu, a także inne firmy oferujące usługi IT, itp.


Przekazywanie danych do krajów trzecich / zamiar przekazania

Przekazanie danych do krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji zobowiązania, przewidziane przepisami prawa lub gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

Przekazujemy Państwa dane osobowe na Państwa specjalne życzenie w celu przetwarzania zlecenia lub zapytania do naszych firm i oddziałów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, znajdujących się w Brazylii, Meksyku, Peru.

Zachowanie poziomu ochrony danych zapewniają zgodne z prawem przepisy ochrony danych stosowane w ramach grupy przedsiębiorstw.


Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu przetwarzania. Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, że liczne obowiązujące terminy przechowywania przewidują, że dane przechowywane są dłużej (wymóg). Dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego (np. Kodeks Handlowy, Ordynacja Podatkowa, itp.). Jeśli brak jest obowiązku dłuższego przechowywania danych, są one rutynowo usuwane po osiągnieciu zamierzonego celu.

Poza tym możemy przechowywać dane, jeśli udzielili nam Państwo na to zgody lub jeśli dojdzie do sporów prawnych i będziemy wykorzystywać materiał dowodowy w ramach ustawowych terminów przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat; standardowy okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczny transfer Państwa danych

Aby chronić przechowywane u nas dane możliwie jak najlepiej przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające. Poziom bezpieczeństwa, we współpracy z ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa danych, jest na bieżąco weryfikowany i dostosowywany do aktualnych standardów.

Wymiana danych z i do naszej strony internetowej www.weilburger-graphics.de odbywa się bez szyfrowania, ponieważ poprzez stronę internetową nie są pobierane żadne dane osobowe. Oferowanym protokołem transmisji na naszej stronie jest wyłącznie HTTP.

Oczywiście, istnieje możliwość wykorzystywania alternatywnych kanałów komunikacji (np. tradycyjna poczta).


Zobowiązanie do udostępnienia danych

Do ustanowienia, realizacji i zakończenia zobowiązania wynikającego ze stosunku umownego oraz spełnienia wymogów przewidzianych umową i obowiązującym prawem konieczne są różnorodne dane osobowe. To samo odnosi się do korzystania z naszej strony internetowej oraz różnych oferowanych na niej funkcji.

Szczegóły opisaliśmy dla Państwa w powyższym punkcie. W szczególnych przypadkach dane muszą być pobierane lub udostępniane także na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Pragniemy poinformować, że nie jest możliwe sformułowanie odpowiedzi na Państwa zapytanie lub też realizacja zobowiązania bez udostępnienia tych danych.


Kategorie, źródła i pochodzenie danych

To, jakie dane przetwarzamy, wyznacza dana sytuacja: Zależy, czy np. składają Państwo zamówienie, wysyłają zapytanie pocztą elektroniczną czy też składają u nas podanie o pracę lub reklamację.

Informacje przeznaczone do specjalnych sytuacji przetwarzania udostępniane są w danym przypadku także właściwej jednostce.


Wizyta na naszej stronie internetowej wiąże się z pobraniem i przetworzeniem następujących danych:

• Stosowana przeglądarka wraz z wersją i stosowanym systemem operacyjnym
• Rodzaj używanego przez urządzenia końcowego (komputer stacjnarny / smartfon / tablet / itd.)
• Wielkość i parametry kolorystyczne monitora / wyświetlacza
• Informacje o ostatniej otwieranej stronie, z której nas Państwo odwiedzają
• Informacje o stronach internetowych, które otwierają Państwo u nas, data i godzina wizyty oraz czas spędzony na poszczególnych podstronach
• Nazwa żądanych plików, protokołów transmisji, wielkość transmisji danych
• Nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
• Przyporządkowany Państwu przez dostawcę usług internetowych adres IP Z technicznych względów bezpieczeństwa (w szczególności w celu ochrony przed próbami ataków na naszym serwerze) dane te są przechowywane w myśl art. 6 ust. 1 F UE-RODO. Najpóźniej po 7 dniach odbywa się anonimizacja poprzez skrócenie adresu IP, co uniemożliwia powiązanie go z użytkownikiem.


Na formularzu kontaktowym pobieramy i przetwarzamy następujące dane:

• Imię i nazwisko
• Dane kontaktowe
• Zwrot grzecznościowy
• Informacje o życzeniach i zainteresowaniach
• Jeśli przesyłają nam Państwo zapytanie drogą elektroniczną, przetwarzamy dodatkowo Państwa przypisany adres IP, dane techniczne serwera poczty elektronicznej oraz stosowane ustawienia DNS, datę i godzinę wysyłki oraz informacje nt. ewentualnych używanych certyfikatów bezpieczeństwa.  


W przypadku newsletter’a pobieramy następujące dane:

• Adres e-mail • Preferowany język  


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów przetwarzania w celu wygenerowania decyzji.


ZAŁĄCZNIK  

Linki do innych podmiotów

Nasza strona internetowa weilburger-graphics.de zawiera – w widoczny sposób – także linki do stron internetowych innych firm. Każdy link mogą Państwo przed kliknięciem zweryfikować, najeżdżając na niego myszką (komputer stacjonarny / laptop) lub palcem / rysikiem (aplikacje mobilne / ekran dotykowy / gładzik), nie klikając ich (hover). Jeśli są to linki do innych podmiotów, nie mamy wpływu na ich treść. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści. Odpowiedzialność taką ponosi dany podmiot lub operator strony.

Zlinkowane strony zostały zweryfikowane w momencie utworzenia linku pod kątem ewentualnego rozpoznawalnego naruszenia prawa. W momencie tworzenia linków nie zauważyliśmy żadnych treści niezgodnych z prawem. Nie jesteśmy jednak w stanie prowadzić ciągłej kontroli treści zlinkowanych stron, nie posiadając konkretnych przesłanek naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, linki te zostaną niezwłocznie usunięte.


Cookies (art. 6 ust. 1 f UE-RODO / art. 6 ust. 1 a UE-RODO w przypadku zgody)

Nasze strony internetowe weilburger-graphics.de używają w wielu miejscach tzw. plików Cookies. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które trafiają do Państwa komputera, a przeglądarka zachowuje je (na Państwa twardym dysku).

Za pomocą Cookies mamy możliwość analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Możemy w ten sposób dostosować jej treść do potrzeb internautów. Poza tym, dzięki Cookies mamy możliwość pomiaru efektywności konkretnej prezentowanej informacji, uzależniając jej umiejscowienie np. od zainteresowania użytkowników danymi tematami.

Większość używanych przez nas Cookies to tzw. „Session-Cookies“. Po opuszczeniu strony są automatycznie usuwane. Stałe Cookies usuwane są automatycznie z Państwa komputera, gdy minie ich data ważności (najczęściej jest to sześć miesięcy) lub sami usuną je Państwo przed upływem daty ważności.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje Cookies. Najczęściej można jednak zmienić konfigurację przeglądarki, jeśli użytkownik nie chce przesyłać informacji. Bez ograniczeń można wówczas nadal korzystać z ofert na naszej stronie internetowej (wyjątek: konfiguratory).

Stosujemy Cookies, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczniejsza. Poza tym, za pomocą Cookies mamy możliwość analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Możemy w ten sposób dostosować jej treść do potrzeb internautów. Dzięki Cookies mamy także możliwość pomiaru efektywności konkretnej prezentowanej informacji, uzależniając jej umiejscowienie ją np. od zainteresowania użytkowników danymi tematami.

Cookies zapisywane są na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad użyciem Cookies. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, mogą Państwo deaktywować lub ograniczyć przesyłanie Cookies. Poza tym, zapisane już Cookies mogą w każdej chwili zostać usunięte przez przeglądarkę lub inne oprogramowanie. Możliwe jest to we wszystkich powszechnych przeglądarkach.

Ważne: Dezaktywacja Cookies oznacza, że nie wszystkie funkcje naszej strony dostępne będą w pełnym zakresie.


Profile użytkowników / procedury web tracking

Nie stosujemy na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de programów służących do analizy oraz innych technik oceny Państwa sposobu użytkowania strony internetowej.


Social Plugins mediów społecznościowych

Nie stosujemy na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de wtyczek do mediów społecznościowych.


Formularz kontaktowy / nawiązanie kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 a, b UE-RODO)

Na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de nie ma formularza kontaktowego wykorzystywanego do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami przy użyciu poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w mailu wyłącznie do celów realizacji zapytania.


Newsletter (art. 6 ust. 1 a UE-RODO)

Na naszej stronie internetowej nie można zamówić bezpłatnego newsletter’a. Rozsyłamy nasz newsletter wyłącznie w celach marketingowych do naszych stałych klientów. W tym celu korzystamy z adresu poczty elektronicznej oraz informacji o preferowanym języku, które posiadamy w systemie CRM. Przestrzegamy tutaj zasady unikania zbędnych danych. Ze względów technicznych oraz w celu prawnego zabezpieczenia przy wysyłce newsletter’a weryfikowana jest także dostępność Państwa serwera.

Abonament można oczywiście w każdej chwili odwołać, wycofując swoją zgodnie z procedurą dostępną w newsletter’ze.

Poza tym, istnieje możliwość wypisania się z wysyłki newletter’a poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres privacy[at]weilburger-graphics.de.


Loteria / zgoda na reklamę (art. 6 ust. 1 a, b UE-RODO)

Nie oferujemy na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de loterii.


Sklep internetowy (art. 6 ust. 1 b UE-RODO)

Nie oferujemy na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de sklepu internetowego.


Rejestracja / konto klienta (art. 6 ust. 1 a, b UE-RODO)

Na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de nie oferujemy użytkownikom rejestracji przy użyciu danych osobowych.


Systemy płatnicze (art. 6 ust. 1 a, b UE-RODO), weryfikacja wiarygodności (art. 6 ust. 1 f UE-RODO)

Nie oferujemy na naszej stronie internetowej www.weilburger-graphics.de internetowych systemów płatniczych.


Cele marketingowe w odniesieniu do istniejących klientów (art. 6 ust. 1 f EU-DS-GVO)

WEILBURGER Graphics GmbH pragnie utrzymywać kontakty ze swoimi klientami, przesyłając im informacje i oferty dot. naszych produktów / usług. Dlatego przetwarzamy Państwa dane, aby móc przy użyciu poczty elektronicznej przesłać Państwu odpowiednie informacje i oferty. 
Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się użyciu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli złożą Państwo sprzeciw, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych.

Sprzeciw można złożyć bezpłatnie, bez podania przyczyny i bez zachowania wymogów formalnych, najlepiej pod numerem + 49 9163 9992-0], pocztą elektroniczną na adres privacy[at]weilburger-graphics.de lub pocztą na adres WEILBURGER Graphics GmbH, Am Rosenbühl 5, 91466 Gerhardshofen, Niemcy.  


Portal aplikacyjny / aplikacje (art. 6 ust. 1 a, b UE-RODO)

Cieszymy się z Państwa zainteresowania działalnością WEILBURGER Graphics GmbH.

Świadomi znaczenia Państwa danych osobowych otrzymanych w procesie rekrutacyjnym, przetwarzamy je wyłącznie w celach efektywnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz nawiązania kontaktu w ramach procesu rekrutacyjnego (np. zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną). Bez Państwa zgody dane nie zostaną przekazane osobom trzecim.

W ramach procesu rekrutacyjnego zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Przestrzegamy tutaj zasady unikania zbędnych danych, prosząc o podanie tylko tych danych, które potrzebne są do pełnej weryfikacji Państwa aplikacji, np. życiorys oraz adres i dane kontaktowe. Nie posiadając tych danych, nie możemy przeprowadzić weryfikacji Państwa aplikacji.

Aby zapewnić Państwa danym bezpieczeństwo i poufność, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Państwa aplikacja może trafić do nas tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adres bewerbung[at]weilburger-graphics.de.

Przechowujemy Państwa dane w ww. celu do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego i upływu odpowiednich terminów – maks. 6 miesięcy od otrzymania decyzji. Możemy jednak przechowywać Państwa aplikację dłużej, weryfikując ją w momencie pojawienia się innego wolnego stanowiska odpowiadającego Państwa profilowi. Do tego potrzebujemy Państwa pisemnej zgody, przekazanej wraz z aplikacją. W takim przypadku przechowujemy Państwa dane przez maksymalny okres przechowywania podany przez Państwa. Zgoda może zostać oczywiście w każdej chwili wycofana - bez podania przyczyny oraz ze skutkiem w przyszłości - pod numerem telefonu + 49 9163 9992-0, pocztą elektroniczną na adres bewerbung[at]weilburger-graphics.de lub privacy[at]weilburger-graphics.de lub pocztą na adres WEILBURGER Graphics GmbH, Am Rosenbühl 5, 91466 Gerhardshofen, Niemcy.


Oferty składane w Internecie dzieciom

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą bez zgody opiekunów prawnych przekazywać nam danych osobowych ani też składać oświadczenia o zgodzie. Rodziców i opiekunów prawnych zachęcamy do czynnego udziału w działaniach i zainteresowaniach swoich dzieci realizowanych w Internecie.

 
Stan: 23 maja 2018 r.

 

Polityka prywatności Weilburger Grafik – Polska sp. z o.o

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować o naszej polityce prywatności, którą stosujemy do przetwarzania Twoich danych osobowych.


Polityka prywatności zawiera informacje na temat:

• kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie P danych osobowych
• jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy
• w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe
• w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe
• komu udostępniamy twoje dane osobowe
• jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
• w jaki sposób możesz uzyskać dostęp, zmienić lub odebrać dane osobowe, które nam przekazałeś
• w jaki sposób przechowujemy i przesyłamy dane za granicę
• podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych


1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Weilburger Grafik – Polska sp. z o.o., z siedzibą w Batorowie ul. Skośna 8, 62-081 Tarnowo Podgórne,  wpisana  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000029023, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.


2. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERAMY?
Szereg danych osobowych, które zbieramy , jest wymagane, aby umożliwić nam wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub innych osób. Jeśli jesteś naszym klientem, musimy zbierać i wykorzystywać informacje o Tobie lub osobach w Twojej organizacji w trakcie dostarczania naszych produktów.

Możemy zebrać niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej, aby nam w tym pomóc: nazwa; wiek; szczegóły kontaktu; informacje finansowe; dane bankowe; działalność biznesowa, dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam przekazać lub znajdziemy z innego źródła.

Należy pamiętać, że powyższa lista sposobów gromadzenia danych osobowych nie jest wyczerpująca.

W przypadku odmowy dostarczenia nam takich danych możemy nie być w stanie wypełnić naszych obowiązków wynikających z umowy lub może nawet nie być w stanie kontynuować naszych stosunków. Będzie to zależeć od rodzaju danych osobowych i przyczyn, dla których możemy je przetwarzać.


3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?
Administrator może gromadzić Twoje dane osobowe na jeden z trzech podstawowych sposobów:

a) Dane osobowe, które nam przekazujesz
Możesz udostępniać nam swoje dane na wiele sposobów, w tym przez telefon, e-mail lub podczas osobistych spotkań. Możesz również udostępniać dane osobowe na naszej stronie internetowej lub w innych aplikacjach.

b) Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł
Możemy starać się uzyskać więcej informacji o Tobie lub Twoich współpracownikach z innych publicznie dostępnych źródeł, na ogół z należytą starannością lub z innej analizy rynku.

c) Dane osobowe, które zbieramy automatycznie
Podczas odwiedzania naszej witryny lub naszych aplikacji możemy zbierać informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy wtyczek do przeglądarek i wersje, system operacyjny i platforma.


4. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ?
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przechowywania Twoich danych i ich aktualizacji w razie potrzeby w naszej bazie danych, abyśmy mogli:

• skontaktować się z Tobą w związku z marketingiem naszych produktów
• ułatwić sprzedaż i dostawę naszych produktów Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów.


5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Możemy udostępniać twoje dane każdej z następujących grup:

• podmiotom powiązanym z Administratorem, jeśli jest to konieczne, i zgodnie z przepisami dotyczącymi transferu danych
• Podatki, audyt lub inne organy, gdy uważamy, że prawo lub inne przepisy wymagają od nas udostępnienia tych danych (na przykład z powodu wniosku organu podatkowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym)
• Zewnętrzni usługodawcy, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu (w tym konsultanci zewnętrzni i doradcy zawodowi, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pomoc techniczna i konsultanci IT wykonujący testy i prace rozwojowe nad naszymi systemami technologii biznesowej
• Zewnętrzni dostawcy usług informatycznych, w przypadku których stosujemy odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych lub podobne zabezpieczenia


6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ?
Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zbieramy, chyba że uważamy, że prawo lub inne przepisy wymagają, abyśmy je zachowali (na przykład z powodu wniosku organu podatkowego lub w związku z wszelkie spodziewane spory).
Kiedy nie będzie już konieczne przechowywanie danych, usuniemy z naszych systemów dane osobowe, które przechowujemy.


7. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP, ZMIENIĆ LUB ODEBRAĆ DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PRZEKAZAŁEŚ ?
Dopóki przechowujemy Twoje dane osobowe, unijne prawo o ochronie danych daje ci następujące prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych:

a) Prawo do sprzeciwu: to prawo pozwala na sprzeciwianie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych z jednego z następujących powodów:
• ponieważ leży to w Państwa uzasadnionym interesie
• do wysyłania bezpośrednich materiałów marketingowych, lub  
• do celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych Powyższa kategoria "uprawnionych interesów" jest najbardziej prawdopodobna i jeśli Państwa sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, musimy podjąć działania w sprawie Państwa sprzeciwu poprzez zaniechanie danej działalności, chyba że:
• Możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są sprzeczne z Państwa interesami, lub
• przetwarzamy Państwa dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego

b) Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy uzyskaliśmy  Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla pewnych czynności, na przykład w celu wysyłania bezpośrednich materiałów marketingowych , możecie wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać tę konkretną działalność, na którą wcześniej wyraziliście zgodę, chyba że uznamy, że istnieje alternatywna podstawa prawna uzasadniająca nasze dalsze przetwarzanie danych w tym celu, w takim przypadku poinformujemy Państwa o tym warunku;

c) Żądania dostępu do danych: Możecie Państwo poprosić nas o potwierdzenie w dowolnym czasie, jakie informacje przechowujemy na Państwa temat, i poprosić nas o zmodyfikowanie, aktualizację lub usunięcie takich informacji. Możemy poprosić o więcej informacji na temat Państwa prośby. Jeśli udostępnimy dostęp do informacji, które przechowujemy na Państwa temat, nie będziemy pobierać od  opłat, chyba że Państwa żądanie jest "oczywiście bezzasadne lub nadmierne". Jeśli poprosicie nas o dalsze kopie tych informacji, możemy obciążyć Państwa rozsądnymi kosztami administracyjnymi. W przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, możemy odrzucić Państwa prośbę. Jeśli odrzucimy  prośbę, to zawsze poinformujemy  o przyczynach takiego postępowania

d) Prawo do usunięcia: Macie Państwo prawo zażądać, abyśmy "usunęli" Państwa dane osobowe („prawo do bycia zapomnianym”)
Zwykle informacje muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

• Dane nie są już potrzebne do celów, dla których je pierwotnie zgromadziliśmy i / lub przetworzyliśmy
• Poinformujecie nas, że wycofaliście swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych i nie ma innego ważnego powodu, dla którego będziemy kontynuować przetwarzanie
• Dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem (tj. w sposób niezgodny z RODO).
• Wnioski zawierające żądania realizacji przysługujących Państwu w/w praw, mogą być przesyłane pocztą lub mailowo na adres Administratora. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc - o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwo o tym poinformowani.


8. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I PRZESYŁAMY DANE ZA GRANICĘ ?
Abyśmy mogli zrealizować cele opisane na niniejszych zasadach, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
• Pomiędzy jednostkami powiązanymi z Administratorem i wewnątrz nich
• Na rzecz stron trzecich (np. Doradców firmy Administratora)
• Do dostawcy pamięci masowej w chmurze i  do innych stron trzecich Chcemy mieć pewność, że Państwa dane osobowe są przechowywane i przesyłane w sposób bezpieczny. W związku z tym przekazujemy dane poza  Europejski Obszar Gospodarczy lub EOG (tj. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, wraz z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), tylko jeżeli jest to zgodne z przepisami o ochronie danych, a środki przekazu zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do Państwa danych.

W tym celu firma Administratora wdrożyła następujące zasady  zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania Państwa danych osobowych:
• Na drodze porozumienia wewnątrzgrupowego między podmiotami Administratora, uwzględniającego aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów w EOG do administratorów i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych
• Na drodze umowy o przesyłaniu danych z osobą trzecią, uwzględniającej obowiązujące standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów w EOG do administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, lub
• Przesyłając Państwa dane do podmiotu, który zarejestrował w UE-U.S. zasady ochrony prywatności (Privacy Shield Framework)  w celu przekazywania danych osobowych od podmiotów w UE podmiotom w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub inny równoważnym w porozumieniu w odniesieniu do innych jurysdykcji, lub
• Przesyłając Państwa dane do kraju, w którym Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych poprzez swoje ustawodawstwo, lub
• Jeżeli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w Państwa interesie dla celów tej umowy (na przykład, jeśli musimy przenieść Państwa dane do dostawcy świadczeń, EOG), lub
• Gdzie uzyskano zgodę na transfer danych.


9. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Istnieje szereg różnych powodów, dla których zgodnie z prawem możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami unijnej ustawy o ochronie danych:

Uzasadnione interesy
Administrator może przetwarzać Państwa dane tam, gdzie jest to konieczne do celów uzasadnionych interesów Administratora z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw lub wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

  • Zgoda
W pewnych okolicznościach postaramy się uzyskać Państwa wyraźną zgodę przed podjęciem działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. To znaczy, że abyśmy mogli je podjąć:
• musicie Państwo wyrazić nam swoją zgodę, bez narażania Państwa  na jakąkolwiek presję
• musicie Państwo wiedzieć, na co się zgadzacie - upewnimy się, że udzielimy Państwu wystarczających informacji
• poprosimy o wyrażenie zgody na jedno działanie związane z przetwarzaniem w danym momencie - dlatego unikamy "łączenia w pary" zgód, tak abyście Państwo  wiedzieli dokładnie, na co się zgadzacie, i
• musicie Państwo wyrazić zgodę na pozytywne i afirmatywne działanie - prawdopodobnie zapewnimy pole wyboru, aby sprawdzić, czy to wymaganie jest spełnione w jasny i jednoznaczny sposób.

  • Wykonanie naszej umowy
W niektórych przypadkach będziemy musieli przetworzyć Państwa dane osobowe w celu wykonania zobowiązań wynikających z naszej umowy lub w celu podjęcia niezbędnych kroków w celu zawarcia umowy.

  • Zgodność z obowiązkiem prawnym
Przetwarzanie danych osobistych może również być konieczne dla spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Administrator, na przykład z powodu wniosku organu podatkowego lub w związku z przewidywanym postępowaniem sądowym.

  • Uwagi końcowe
Nie uważamy, że jakakolwiek z powyższych aktywności w jakikolwiek sposób uszczupla należne prawa. Jednakże w pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.