portret użytkownika Admin

Admin, Śro, 2013-09-11 15:11
O?wiadczenie prasowe – do natychmiastowego opublikowania

Gotowi na eksport – WEILBURGER Graphics GmbH otrzyma?a certyfikat AEO-F

WEILBURGER Graphics GmbH uzyska?a status upowa?nionego przedsi?biorcy.

Gerhardshofen, 10. wrzesie? 2013 – Z dniem 30. sierpnia bie??cego roku firma WEILBURGER Graphics GmbH uzyska?a status upowa?nionego przedsi?biorcy posiadaj?cego certyfikat AEO-F (uproszczenia celne / bezpiecze?stwo i ochrona) b?d?cy ?wiadectwem najwy?szego stopnia w ramach certyfikatów AEO.

Rosn?ca globalizacja i zmieniona mi?dzynarodowa sytuacja bezpiecze?stwa zmusi?y ?wiatow? Organizacj? Ce? do stworzenia systemu "Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade" (SAFE) stanowi?cego ogólno?wiatowe ramowe warunki dla nowoczesnego efektywnego zarz?dzania ryzykiem zarz?du celnego.

Na szczeblu europejskim aspekty polityki bezpiecze?stwa systemu SAFE zosta?y wprowadzone poprzez zmiany dotycz?ce bezpiecze?stwa w kodeksie celnym oraz zarz?dzenie wykonawcze do kodeksu celnego. Wprowadzenie poj?cia upowa?nionego przedsi?biorcy (AEO – Authorised Economic Operator) stanowi istotny element koncepcji systemu bezpiecze?stwa UE.

Upowa?niony przedsi?biorca posiada status szczególny: jest postrzegany jako wyj?tkowo niezawodny i godny zaufania, z uwagi na co mo?e korzysta? ze szczególnych u?atwie? w ramach odprawy celnej.

Celem jest zabezpieczenie powszechnego mi?dzynarodowego ?a?cucha dostaw pocz?wszy od producenta towaru sko?czywszy na odbiorcy ko?cowym. Niezb?dnym do tego jest mi?dzynarodowe uznawanie statusu AEO. Dotychczas podpisano umowy ze Szwajcari?, Norwegi?, Japoni? i USA. Dalsze negocjacje z krajami trzecimi (np. Chinami) obecnie trwaj?.

Status upowa?nionego przedsi?biorcy obowi?zuje w ka?dnym z krajów cz?onkowskich i nie jest ograniczony czasowo. Status dzieli si? na trzy warianty:
  • ?wiadectwo AEO - uproszczenia celne (AEO-C)
  • ?wiadectwo AEO - bezpiecze?stwo i ochrona (AEO-S)
  • ?wiadectwo AEO - uproszczenia celne / bezpiecze?stwo i ochrona (AEO-F)
Warianty te ró?ni? si? pod k?tem wymogów zezwole? i zwi?zanych z nimi korzy?ci.

Status AEO mo?e zosta? udzielony ka?demu przedsi?biorcy posiadaj?cemu siedzib? na terenie Wspólnoty i którego dzia?ano?? obejmuje czynno?ci wchodz?ce w zakres prawa celnego oraz który spe?nia okre?lone wymogi zezwole?.

Upowa?niony przedsi?biorca ma prawo zgodnie z rodzajem posiadanego ?wiadectwa do korzystania z licznych u?atwie? w zakresie kontroli celnej dotycz?cej bezpiecze?stwa /ilub uproszcze? przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Günter Korbacher, Prezes Zarz?du WEILBURGER Graphics GmbH na temat pomy?lnego audytu: „?wiadomie poddali?my si? dobrowolnemu procesowi kontroli maj?cemu na celu uzyskanie ?wiadectwa AEO-F, by umocni? pozycj? naszej firmy w ?wietle podejmowanej przez Wspólnot? inicjatywy bezpiecze?stwa przeciw terroryzmowi. Uzyskanie tego statusu jako jedno z pierwszych przedsi?biorstw chemicznych w bran?y poligraficznej z naszego punktu widzenia nie tylko pozytywnie podbudowuje nasz wizerunek, ale tak?e przynosi ze sob? ró?ne wymierne korzy?ci. Dzi?ki uproszczonym procedurom eksportowym naszych produktów z pewno?ci? b?dziemy mogli jeszcze bardziej zminimalizowa? czas zagranicznych dostaw.“ Günter Korbacher dalej: „?wiadectwo AEO-F odpowiada pod k?tem zakresu i nak?adu mniej wi?cej normie DIN EN ISO 9001 w zakresie zarz?dzania jako?ci? i tylko kwesti? czasu jest, kiedy rynek mi?dzynarodowy zacznie wybiera? swoich dostawców w oparciu o kryterium statusu AEO. Tym samym niezmiernie cieszy nas, i? od samego pocz?tku nale?ymy do tego grona i równie? w przysz?o?ci jeste?my gotowi do eksportowania naszych produktów na szerok? ?wiatowa skal?.“

Dalsze informacje: www.weilburger-graphics.de, ec.europa.eu

Download Press Kit: www.weilburger-graphics.de/files/WG_PR_AEO.zip
(19 MB)

 
Opis: WEILBURGER Graphics GmbH otrzyma?a ?wiadectwo AEO - uproszczenia celne / bezpiecze?stwo i ochrona (AEO-F)

 
Filename/TitleRozmiar
WG_PR_AEO_POL.doc717.5 KB
WG_PR_AEO_POL.pdf678.46 KB